1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Tom Van Vaek gevestigd te Eikenmolenwijk 28A/2, 9820 Merelbeke, hierna “TVV”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via TVV goederen bestelt en/of koopt.
  1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  2.1 Alle aanbiedingen en offertes door TVV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van TVV of door
  feitelijke uitvoering door TVV komt een overeenkomst tot stand.
  2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel
  verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van TVV.
  2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van TVV ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de
  totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
  noodzakelijk zijn voor de levering, is TVV gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
  3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra TVV de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij TVV of bij een derde klaar staan om door de klant te worden
  afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat TVV het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
  3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door TVV steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen,
  doch zij zijn niet bindend.
 4. Prijzen
  4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van
  door TVV aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  4.2 De in de aanbiedingen van TVV weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de
  (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is TVV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot
  prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met
  de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 5. Betaling
  5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden voor aflevering. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op TVV te verrekenen met de door TVV in rekening gebrachte bedragen.
  5.2 Betaling van de factuur staat gelijk aan het aanvaarden van de algemene voorwaarden en in geval van huur eveneens aan het aanvaarden van de voorwaarden vermeld in de huurovereenkomst.
  5.3 TVV heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  5.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door TVV aangewezen bankrekening. TVV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling
  c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door TVV, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door TVV is ontvangen. Indien vooruitbetaling
  zou worden geweigerd, is TVV bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor TVV voortvloeiende schade. Voor een huur op lange termijn wordt de schade vastgelegd op 3
  maanden huur. Voor een aankoop wordt de schade vastgelegd op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding.
  5.5 TVV is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan TVV
  verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  5.6 Onverminderd de overige rechten van TVV uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens TVV gehouden om de incassokosten en/of gerechtskosten te vergoeden die TVV heeft moeten maken en welke verder gaan
  dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze
  kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in België.
  5.7 Bij niet betaling van een factuur zal er eerst een kosteloze herinnering gestuurd worden, indien er dan nog niet tot betaling is overgaan zal er een aanmaning volgen met een aanmaningskost van 10 euro. Elke
  volgende aanmaning zal deze kost vermeerderd worden met 25 euro bovenop de voorafgaande aanmaningskosten.
  5.8 In geval van niet tijdige afhaling zal TVV een stalling voorzien en zal er een stallingskost van 25 euro per begonnen week aangerekend worden.
 6. Garantie
  6.1 Indien door TVV aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij
  gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal TVV de te leveren producten -naar de keuze van TVV- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant
  aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien TVV de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan TVV.
  6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van TVV vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van
  geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde
  zonder toestemming van TVV wijzigingen in de door TVV geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 7. Klachten
  7.1 Eventuele klachten over een door TVV geleverd product, dienen terstond door de klant aan TVV schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken,
  kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant
  TVV, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
  7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is TVV niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door TVV van de door
  de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door TVV zijn gecrediteerd.
  7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft TVV het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek
  en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  8.1 Alle door TVV te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van TVV, zolang de klant enige vordering van TVV, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke
  kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TVV te bewaren.
  8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of
  gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
  8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens TVV tekort schiet of TVV goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is TVV gerechtigd de onder
  eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en TVV te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter
  uitoefening van de rechten van de TVV. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met TVV was
  overeengekomen, verminderd met de kosten die voor TVV uit de terugneming voortvloeien.
 9. Ontbinding en beëindiging
  9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een
  gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
  9.2 In geval van verzuim van de klant is TVV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door
  een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan TVV verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  9.3 TVV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant via gerechterlijk akkoord van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel
  of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. TVV zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 10. Overmacht
  10.1 TVV is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van TVV opgeschort. Indien de periode waarin
  door overmacht de nakoming van de verplichtingen door TVV niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder
  dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van TVV zijn ontstaan, zoals
  onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij TVV als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie,
  hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van TVV of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of
  onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van TVV.
  10.3 Indien TVV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
  leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 TVV is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van TVV.
  11.2 De totale aansprakelijkheid van TVV zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door TVV aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele
  ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  11.3 TVV is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
  12 Geschillen en toepasselijk recht
  12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
  12.2 Op een met TVV gesloten overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
  betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het
  arrondissement waarin de TVV ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. Elk juridisch geschil en meer bepaald de kosten daaraan verbonden zijn ten laste van de koper of huurder.